python教程

当前位置:首页 > python进阶 > 当前文章

python进阶

functools模块2个常用函数

2020-05-08 50赞 老董笔记
每篇文章努力于解决一个问题!更多精品可移步文章底部。

 functools是python2.5被引人的,一些工具函数放在此包里,python3中增加了更多工具函数,业务开发时大多情况下用不到,此处介绍使用频率较高的2个函数。

 partial函数(偏函数)

 这个函数在基础教程篇介绍过,可查看偏函数,partial函数可以把一个函数的某些参数预先设置默认值,返回一个新的函数,调用这个新函数会更简单。

# -*- coding: utf-8 -*-

import functools

def showarg(*args, **kw):
  print(args)
  print(kw)

p1=functools.partial(showarg, 1,2,3)
p1()
p1(4,5,6)
p1(a='python', b='dong')

p2=functools.partial(showarg, a=3,b='linux')
p2()
p2(1,2)
p2(a='python', b='dong')

(1, 2, 3)
{}
(1, 2, 3, 4, 5, 6)
{}
(1, 2, 3)
{'a': 'python', 'b': 'dong'}
()
{'a': 3, 'b': 'linux'}
(1, 2)
{'a': 3, 'b': 'linux'}
()
{'a': 'python', 'b': 'dong'}


 wraps函数

 使用装饰器时,有一些细节需要被注意。例如,被装饰后的函数其实已经是另外一个函数了(函数名等函数属性会发生改变)。添加后对测试结果有一些影响,例如:

# -*- coding: utf-8 -*-

def note(func):
  "note function"
  def wrapper():
    "wrapper function"
    print('note something')
    return func()
  return wrapper

@note
def test():
  "test function"
  print('I am test')

test()
print(test.__doc__)

note something
I am test
wrapper function


 所以,Python的functools包中提供了一个叫wraps的装饰器来消除这样的副作用。例如:  

# -*- coding: utf-8 -*-
import functools
def note(func):
  "note function"
  @functools.wraps(func)
  def wrapper():
    "wrapper function"
    print('note something')
    return func()
  return wrapper

@note
def test():
  "test function"
  print('I am test')

test()
print(test.__doc__)

note something
I am test
test function

文章评论

functools模块2个常用函数文章写得不错,值得赞赏